Skoleskak gavner elevernes læring

Dato 07/02-2012

Forfattere Jesper Ingerslev og Stine Honoré

Skoleskak kan gøre matematikundervisningen sjovere, og der er god dokumentation for, at elever der spiller skoleskak, får en bedre talforståelse og generelt øger deres færdigheder i matematik. Læs artiklen og få inspiration til, hvordan du bruger skoleskak i din undervisning.

SKOLESKAK GAVNER ELEVERNES LÆRING

Spil i undervisningen kan være en god måde at gøre det spændende for eleverne at lære. Det er motiverende at spille med andre og forsøge at vinde over dem. Og spil er en udpræget elevaktiverende undervisningsform. Skoleskak i undervisningen kan støtte eleverne i at forbedre deres faglige færdigheder.

Flere undersøgelser fra USA, Canada og Tyskland viser, at elever, der spiller skoleskak, lærer markant bedre end andre elever.

Flere undersøgelser fra USA, Canada og Tyskland viser, at elever, der spiller skoleskak, lærer markant bedre end andre elever. Det gælder både færdigheder i matematik, læsning, evnen til at koncentrere sig og sociale færdigheder. Andre studier har vist, at skoleskak også kan styrke elevernes kreativitet og kritiske tænkning.

Kigger man mod den skandinaviske forskning, så viser den, at børns evne til at lære, blandt andet hænger sammen med deres arbejdshukommelse. Og arbejdshukommelsen kan trænes. Læge og hjerneforsker Kjeld Fredens mener at skak er velegnet til at træne arbejdshukommelsen, og han mener, at skak i det hele taget gavner børnenes intellektuelle udvikling.

Årsagerne til skoleskaks positive effekter er blandt andet de mange udfordringer, der hele tiden veksler i skakspillet. Derudover bevirker den umiddelbare feedback (når man vinder eller taber brikker) at konkurrenceelementet ansporer eleven til at engagere sig.

En mere udførlig gennemgang af skakkens positive effekter kan læses i “The Benefits of Chess in Education – A Collection of Studies and Papers on Chess and Education”.


Dansk Skoleskak har udviklet et særligt skoleskak-koncept.

SKAK I MATEMATIKUNDERVISNINGEN

Skoleskak kan forbedre elevernes færdigheder i matematik. Det kan forbedre deres forståelse af tal og størrelser og ikke mindst evnen til at løse matematiske problemstillinger. Ved at bruge skoleskak i matematikundervisningen, træner vi elevernes matematiske evner gennem konkrete fysiske og visuelle stimuli. Og dette i et fag, der overvejende bruger abstrakte symboler, som kan være svært for mange elever at forholde sig til og se relevansen med. På den måde kan skoleskak være med til at skabe forbindelse mellem det konkrete og det abstrakte.


På den måde kan skak være med til at skabe forbindelse mellem det konkrete og det abstrakte.

DANSK UNDERSØGELSE

Dansk Skoleskak, Aarhus Kommune og TrygFondens Børneforskningscenter har samarbejdet om at undersøge, hvilke effekter skoleskak har på elevers matematikkundskaber. På fem århusianske skoler var i alt 500 elever involveret i projektet, hvor godt 2/3 af eleverne fik erstattet 21 matematiktimer med Dansk Skoleskaks særlige skoleskak-koncept.

Undersøgelsen viste, at de elever, der fik erstattet en ugentlig matematiktime med skoleskak, klarede sig 30 procent bedre end de elever, der modtog almindelig matematikundervisning.

UNDERSØGELSENS RESULTATER

  • ELEVERNE KLAREDE SIG 30% BEDRE END DE, DER MODTOG ALMINDELIG MATEMATIKUNDERVISNING.
  • INDSATSEN FORBEDREDE ELEVERNE I DEN EFTERFØLGENDE MATEMATIKTEST, UANSET MATEMATISKE KOMPETENCER INDEN INDSATSEN.
  • INDSATSEN GAVNEDE I SÆRLIG GRAD DRENGENE, DER NORMALT BETRAGTES SOM SVÆRERE AT MOTIVERE I SKOLEN.

Undersøgelsen viste, at de elever, der fik erstattet en ugentlig matematiktime med skoleskak, klarede sig 30 procent bedre end de elever, der modtog almindelig matematikundervisning.

KOM GODT I GANG MED SKOLESKAK

”Hvis du kan undervise, så kan du også undervise i skoleskak.”

Sådan siger Peter Santa Sørensen, der er skoleskakansvarlig lærer på Horsens Byskole og har undervist i skoleskak i flere år. Kendskab til skakspillet er ikke en forudsætning for, at du kan undervise i skoleskak, men der findes en todages uddannelse for lærere og pædagoger, hvor man lærer at bruge skoleskak i undervisningen.

Hvis man som skole er medlem af Dansk Skoleskak har I adgang til læringsmaterialer, efteruddannelse, og I får mulighed for at deltage i Skolernes Skakdag, også kaldet hjernens årlige motionsdag, der hvert år afholdes landet over fredag i uge 6.

DANSK SKOLESKAK

  • Startet i 1960 af skoleledere, -lærere og –elever
  • 50.000 børn fra 600 medlemsskoler undervises i dag i skoleskak
  • Rådgiver kommuner og skoler i skoleskak som systematisk læringsindsats
  • Står bag Skolernes Skakdag og en særlig skoleskaklærer-uddannelse

Du kan finde flere informationer om skoleskak og Dansk Skoleskaks særlige koncept på www.skoleskak.dk.

REFERENCER