Situeret læring – om hvordan elever lærer af hinanden

Dato 11/01-2011

Forfatter Christina Lüthi

Denne artikel handler om hvordan du som underviser kan understøtte dine elevers læring ved at tilbyde dem flere gode læringsfællesskaber.

BEGREBSDEFINITION

Situeret læring rummer både et kognitivt og socialt aspekt og finder sted ved deltagelse i sociale praksisfællesskaber.

Det kan fx være i forhold til, når eleven går fra at være “ny” i skolen til at være “en af de store”.

LÆRING ER EN DEL AF DAGLIGDAGEN

Teorien om situeret læring er udviklet af Jean Lave & Etienne Wenger. Situeret læring betyder, at læring er knyttet til deltagelse i sociale praksisfællesskaber, dvs. at læring ikke kun finder sted i en skolemæssig kontekst, men også i alle andre kontekster, man befinder sig i.

Teorien om situeret læring bryder også med forestillingen om, at læring alene bygger på decideret undervisning. Med andre ord er læring en integreret del af daglige aktiviteter. Dermed flyttes fokus væk fra spørgsmålet om, hvorvidt dine elever lærer noget ved deltagelse i forskellige aktiviteter, og til spørgsmålet om hvad og hvordan de lærer ved deltagelse i de forskellige aktiviteter.

Endvidere knytter læring sig til den proces, hvor den lærende elev bevæger sig fra legitim perifer deltagelse til fuld deltagelse i det sociale fællesskab (Lave og Wenger, 2003: 37). Det kan fx være i forhold til, når eleven går fra at være “ny” i skolen til at være “en af de store”.

Situeret læring kan forstås ud fra “Mesterlære-princippet”, hvor læring bl.a. handler om, hvordan “den nye” tilegner sig identitet gennem legitim perifer deltagelse i et socialt praksisfællesskab.

Eleven lærer fx om opgaveskrivning af underviseren og de andre elever, og får gennem sin skoletid flere kompetencer og et nyt syn på sig selv.

De “uerfarne” befinder sig med andre ord ude i periferien af et fællesskab og bevæger sig langsomt ind mod midten af dét, man kan kalde for fuld deltagelse

AT VÆRE EN DEL AF ET FÆLLESSKAB

Læring er i denne sammenhæng afhængig af social inklusion. Ved at eleverne bliver inkluderet i et socialt fællesskab, får de adgang til både en social og kognitiv læreproces. De mere erfarne elever (Mestrene) viser de “uerfarne” (de nyankomne eller Novicerne), hvordan man skal gøre. Gennem gentagelser og imitationer opnår de “uerfarne” større erfaring og ekspertise, der med tiden gør dem til de “erfarne”.

De “uerfarne” befinder sig med andre ord ude i periferien af et fællesskab og bevæger sig langsomt ind mod midten af dét, man kan kalde for fuld deltagelse. Der er altså tale om elevernes skiftende placeringer i fællesskabet, om elevernes læringsbaner og forskellige slags medlemskaber i fællesskabet (Jf. Lave & Wenger, 2005).

EKSEMPLER PÅ HVORDAN DU STYRKER DINE ELEVERS LÆRING

  1. Som underviser kan du skabe gode muligheder for, at dine elever er inkluderet i forskellige fællesskaber, hvor læring foregår mellem elever: I frikvartererne, hvor der spilles Nintendo eller fodbold. Overvej eventuelt hvordan du kan bidrage til mere inklusion, uden at bryde for meget med allerede gode og etablerede legerelationer.
  2. Som underviser kan du også skabe bedre rum for at eleverne lærer af hinanden i timerne: Du kan fx lade eleverne arbejder sammen om en opgave i computerrummet, og blande eleverne så de arbejder på tværs af forskellige kompetencer med fx IT.

Overvej eventuelt hvordan du kan sammensætte grupper, der befordrer læring på tværs af klassen, uden at de ’stærkere’ elever lider under at blive læringsfacilitatorer.

REFERENCER

  • Lave, J. & Wenger, E. (2004). Situeret læring og andre tekster. København: Hans Reitzels forlag.
  • Lave, J. (2004). Læring, mesterlære og social praksis. I Nielsen, K. &
  • Kvale, S. (2004). Mesterlære. Læring som social praksis. København: Hans Reitzels forlag, s. 35-54.
  • Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber. Læring, mening og identitet. København: Hans Reitzels forlag.