Magt når den bruges positivt

Dato 11/01-2011

Forfatter Christina Lüthi

Denne artikel handler om, hvordan du som underviser og læringsleder kan anvende din magt til at skabe gode læringsmiljøer for dine elever.

HVAD ER MAGT?

Magt eller magtudøvelse er handlinger, der har til hensigt a) at udbrede en ideologi, implementere et værdisæt og/eller videreføre en særlig kultur, b) at tildele særlige goder som belønning for et stykke veludført arbejde eller en bestemt adfærd og c) at straffe og true andre.

NÅR MAGT BRUGES POSITIVT

Hvis magt bliver brugt på en konstruktiv, moralsk og etisk forsvarlig måde, bliver magt et ganske centralt begreb, når vi vil udvikle positive institutioner, hvor mennesker trives, lærer og udvikler sig.

I en demokratisk (og positiv psykologisk) forståelse kan magt ses i et mere positivt skær; Magt bliver i høj grad til et spørgsmål om, hvordan der kan skabes positive institutioner, herunder gode læringsmiljøer.

Når magt udøves på en positiv og socialt ansvarlig måde, er der gode vilkår for høj faglighed, trivsel og inklusion. I den forbindelse kan den engelske betegnelse “power” eller “in power”, indgå som et positivt synonym.

OM NEGATIV MAGT

Magt forekommer overalt i samfundet, og handler typisk om, hvordan nogle mennesker konkret – enten fysisk eller psykisk – udøver magt overfor andre.

Magt bliver ofte karakteriseret som noget negativt, når den anvendes til at undertrykke og udnytte andre. For eksempel kan penge, status og viden bruges på måder, så ikke alle mennesker får lige adgang til ressourcer og goder, ikke får helt samme deltagelsesmuligheder som andre eller så de ligefrem ekskluderes fra visse sammenhænge (Giddens, 1991).

Magt kan også forstås langt mere “manipulerende”, disciplinerende og producerende – som et allestedsnærværende fænomen i enhver social relation. Magten kan være svær at lokalisere præcist, fordi den – i sit netværk af relationer – ikke har nogle endelige referenter (se fx Foucault 1977).

POSITIV MAGT I SKOLEN

I en typisk undervisningssituation er der en givet magtrelation mellem lærer og elev. Måder, hvorpå læreren kan udøve magt og samtidig bidrage til et positivt læringsmiljø for eleven, er blandt andet:

  1. via anerkendelse af eleven (verbalt eller non-verbalt),
  2. via feedback til eleven, på måder der både giver konstruktivt modspil og medspil, og
  3. ved at være en positiv, vikarierende rollemodel for eleven i måden af tilgå verden på (fx i forhold til samvær med andre mennesker).

Helt konkret kan læreren blandt andet tage initiativ til diskussioner med eleverne om etiske og moralske spørgsmål.

I GoodWork Project ® har Howard Gardner og hans team eksempelvis bidraget til at fremme diskussioner om etiske dilemmaer på skoler i USA.

De cases som præsenteres i projektet, forholder sig overordnet set til, hvordan man handler socialt ansvarligt. En lærer i Boston diskuterede for eksempel med sine elever, hvordan man kan (hjælpe andre til at) gøre et godt stykke arbejde. Omdrejningspunktet for diskussionerne var blandt andet, hvorvidt “good work” i den forbindelse er ensbetydende med at opnå en god karakter, eller om “good work” kan udmønte sig på andre måder.

Den måde at udøve magt på som lærer, bidrager ikke kun til elevernes refleksioner, engagement og udvikling, men kan i et langt bredere perspektiv også bidrage til deres almene dannelse og uddannelse som samfundsborgere, så de er bedre rustet til at imødekomme svære etiske dilemmaer i fremtiden.

REFERENCER

  • Csikszentmihalyi, M. (1994): The Evolving Self. A Psychology for the Third Millenium. New York: Harper Perennial.
  • Giddens, A. (1991): Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under senmoderniteten. København: Hans Reitzels Forlag.
  • Foucault, M. (1977): Discipline and Punish- The Birth of Prison. London: Penguin Books.
  • Fischman, W. & Gardner, H. (2008): Implementing GoodWork Programs: Helping Students to Become Ethical Workers. Lokaliseret juni 2009 på World Wide Web: http://www.goodworkproject.org/publications/papers.htm