ICDP – på barnets præmisser

Dato 14/02-2011

Forfatter Frans Ørsted Andersen

ICDP er et træningsprogram der kan udvikle pædagogisk relationskompetence hos lærere, pædagoger og andre, der arbejder med mennesker. Populært sagt handler det om at klæde professionelle bedre på, så de kan omgås børn og unge (og voksne) på en mere hensigtsmæssig måde.

HVAD ER ICDP?

ICDP er en forkortelse af International Child Development Program, og er en metode udviklet af den norske psykologiprofessor Karsten Hundeide fra Universitetet i Oslo. Der er tale om et såkaldt sensitiveringsprogram, hvor målet er at forbedre læreres og pædagogers evne til at møde deres klienter (børnehavebørn, folkeskoleelever, unge på ungdomsuddannelser, osv.) på deres egne præmisser i både emotionel og kognitiv forstand.

Hundeide antager, at børn og unges udvikling og læring helt afhænger af de voksne, der omgiver dem – derfor er det også oplagt at fokusere på de professionelles kompetencer, når man vil forbedre en pædagogisk praksis. Bolden ligger i følge Hundeide hos de professionelle – ikke hos den lærende.

I Danmark udbyder UC Nordjylland kurser og materialer til ICDP-programmet. En central person er i den forbindelse lektor og psykolog Peter Westmark.

TO FOKUSOMRÅDER OG FIRE HOVEDKOMPONENTER

ICDP har to fokusområder for udvikling af den pædagogiske relationskompetence:

 1. Emotionel ekspressiv kommunikation med barnet (at tilpasse sig barnets følelsesmæssige tilstand)
 2. Mediering eller stilladseret læring – handler om formidling og berigelse (at tilpasse sig elevens hensigter og kognitive niveau)

Den pædagogiske relationskompetence søges udviklet ved hjælp af otte såkaldte samspilstemaer, som omtales senere. Oprindeligt blev ICDP-programmet udviklet som et program til stimulering og analyse af samspil mellem små børn og deres omsorgsgivere, fx dagplejemødre og børnehavepædagoger.

Senere blev det udvidet til også at omfatte grundskoleområdet (1.-9. kl.) og nu anvendes det overalt, hvor der er tale om pædagogisk lederskab, fx også på erhvervsskoler. Udover de to fokusområder og de otte samspilstemaer består ICDP-programmet overordnet set af fire hovedkomponenter:

 1. Opfattelse af barnet, herunder definition og redefinition
 2. Tre grundlæggende dialogformer
 3. Syv principper for sensitivering og bevidstgørelse af omsorgsgiver
 4. Principper for implementering

kvaliteten af samspillet i det pædagogiske rum, herunder interaktionen mellem elev og voksen, er altafgørende for elevens udvikling

VYGOTSKY, ZNU OG MEDIERING

Vygotskys begreb om zonen for den nærmeste udvikling (ZNU), en potential og optimal zone for udvikling og læring, som vi alle har liggende foran os, og mediering som begrebet for det, den professionelle kan gøre for at få os ind i ZNU er af Hundeide omsat til førnævnte otte pædagogiske samspilstemaer (Hundeide 2004).

En af Hundeides pointer er, at kvaliteten af samspillet i det pædagogiske rum, herunder interaktionen mellem elev og voksen, er altafgørende for elevens udvikling, fordi lærere og pædagoger (og andre professionelle, fx sundhedsplejersker og PPR-psykologer) i det moderne samfund, hvor begge forældre næsten altid er fuldtidsudearbejdende, også er blevet til centrale omsorgsgivere.

Hundeide lægger vægt på, at det gode samspil i pædagogisk sammenhæng kan være præget af, at den professionelle (læreren/lærerassistenten) er god til at:

 1. give barnet anerkendelse
 2. skabe felter af fælles opmærksomhed
 3. skabe mening i de pædagogiske processer
 4. give forklaringer
 5. graduere støtten til eleven
 6. sætte positive grænser og rammer.

Disse kompetencer går igen i de 8 samspilstemaer. Rationalet bag det hele er, at man, fx i en læringssituation, går fra en diagnostisk praksis med identifikation af mangler til en praksis, hvor man har fokus på at bevæge sin klient (barn, elev, studerende, ansatte, osv.) ind i zonen for den nærmeste udvikling og samtidig forsøger at identificere vedkommendes ressourcer.

Det betyder også, at man som professionel direkte forsøger at få bekræftet, afprøvet og udviklet disse ressourcer og potentialer vha. mediering – dvs. man anvender ovennævnte seks punkter, der også yderligere detaljeres i samspilstemaerne.

DE OTTE SAMSPILSTEMAER

Konkret ser de otte samspilstemaer således ud – de tager udgangspunkt i føromtalte seks kompetencer:

 1. Vise positive følelser – vise at man er glad for barnet/eleven
 2. Tilpasse sig barnet/eleven og følge dets initiativ
 3. Tale til barnet/eleven om ting, det er optaget af, og prøve at få en samtale i gang
 4. Give ros og anerkendelse for det, barnet/eleven kan
 5. Hjælpe barnet/eleven med at fokusere dets opmærksomhed
 6. Give mening til barnets/elevens oplevelser af omverdenen og udtrykke entusiasme
 7. Uddybe og give forklaringer
 8. Hjælpe barnet/eleven med at kontrollere sig selv ved på en positiv måde at sætte grænser for det – ved at vejlede det og vise positive alternativer

ICDP-træningsprogrammet omfatter bl.a. brug af video. Kursisterne kan optage videosekvenser af deres pædagogiske praksis – videosekvenserne medbringes til kursussessionerne, hvor de analyseres og diskuteres mhp. at udvikle kursistens pædagogiske relationskompetence.

REFERENCER

 • Hundeide, K. (2003). Barns livsverden: Sosiokulturelle rammer for barns utvikling. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
 • Hundeide, K. (2004): Relationsarbejde i institution og skole. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
 • Tzuriel, D. (2001). Children’s Mediational Teaching Style as a Function of Intervention for Cross-Age Peer-Mediation. School Psychology International. Vol. 25(1): 59-78. London: Sage Publications.
 • Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Vygotsky, L. S. (1974). Tænkning og sprog (2. del). København: Hans Reitzel.
 • Ørsted Andersen, F. (2006): Flow og fordybelse – virkelystens og det gode livs psykologi. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Ørsted Andersen, F. (2010): Verdens bedste folkeskole. Danske og finske læringsmiljøer. Århus: Aarhus Universitets Forlag.
 • Ørsted Andersen, F, Linde, K.Ø. og Højfeldt, G. 2010. ICDP-indsatser i hverdagens skolepraksis på Charlotteskolen, Vejle. (forskningsrapport)
  Mange Måder At Lære På-forskningsrapport – findes her